Podmienky rezervácie

VŠEOBECNÉ PODMIENKY REZERVÁCIE TERMÍNU JAZDY 

I. Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľ: spoločnosť Enjoy - Zážitková agentúra s.r.o., Námestie Š. Moyzesa 42/14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 245 755, DIČ: 2120106164

Držiteľ poukazu: osoba, ktorá zakúpila Zážitok formou Zážitkového poukazu, resp. osoba, ktorej bol Zážitkový poukaz darovaný

Zážitkový poukaz: je poukaz na Zážitok s unikátnym kódom a platnosťou oprávňujúci Držiteľa poukazu čerpanie Zážitku u Prevádzkovateľa. Neoddeliteľnou súčasťou Zážitkového poukazu sú priložené informácie a podmienky k realizácií Zážitku, ktorými je Držiteľ poukazu povinný sa riadiť.

Zážitok: služba, ktorú ponúka Prevádzkovateľ. Zážitok obsahuje špecifikáciu služby, cenu a podmienky využitia služby.

 

II. Zodpovednosť Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ je plne zodpovedný za plnenie Zážitku podľa jeho špecifikácie v čase objednania Zážitku ako aj za jeho kvalitu a rozsah a naplnenie všetkých práv Držiteľa poukazu súvisiace s uplatnením Zážitku.

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

Držiteľ poukazu môže čerpanie Zážitkového poukazu umožniť tretej osobe. O tejto skutočnosti je povinný informovať Prevádzkovateľa služby v dostatočnom predstihu pred konaním Zážitku. V takom prípade Držiteľ poukazu stráca nárok na čerpanie Zážitku a tento nárok prechádza na poverenú tretiu osobu.

IV. Rezervácia termínu realizácie Zážitku

Realizácia Zážitku je možná na základe vyplneného rezervačného formulára. Rezervácia, ako aj realizácia Zážitku je možná len v rámci platnosti Zážitkového poukazu.

Záväznú rezerváciu je možné zmeniť, resp. zrušiť. Storno podmienky sú uvedené v Zážitkovom poukaze.

Prevádzkovateľ služby má nárok na zmenu termínu záväznej rezervácie z dôvodu nepriaznivého počasia pre realizáciu Zážitku, technických príčin alebo iných nepredvídaných okolností, ktoré môžu narušiť bezpečnosť a realizovateľnosť Zážitku. V takomto prípade má Držiteľ poukazu nárok na absolvovanie Zážitku v náhradnom termíne. Držiteľ poukazu nemá nárok na kompenzáciu, prípadne náhradu vzniknutých nákladov a škôd.

V prípade, že mal Držiteľ poukazu záujem o rezerváciu termínu v období uvedenom na sprievodnom liste, ale samotné zrealizovanie nebolo z technických príčin možné až do vypršania platnosti Zážitkového poukazu, má Držiteľ poukazu nárok na bezplatné predĺženie platnosti poukazu.

V. Realizácia Zážitku

Držiteľ poukazu je povinný dostaviť sa na miesto konania Zážitku v dohodnutom dátume a čase.

Držiteľ poukazu sa na mieste preukáže Zážitkovým poukazom, ktorý odovzdá Prevádzkovateľovi služby, prípadné ním poverenej osobe. Na základe predloženého Zážitkového poukazu bude Držiteľovi poukazu umožnené absolvovanie Zážitku.

V prípade, že Držiteľ poukazu prípadne ďalšie osoby s ním prítomné pred alebo počas absolvovania Zážitku nedodržia podmienky uvedené v popise Zážitku, nedodržia pokyny inštruktorov, prípadne iných zodpovedných osôb poverených Prevádzkovateľom služieb, budú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, má Prevádzkovateľ služieb nárok na zrušenie alebo prerušenie realizácie Zážitku bez nároku na absolvovanie Zážitku v náhradnom termíne alebo náhradu vzniknutých nákladov a škôd.

V prípade nedostavenia sa Držiteľa poukazu na miesto konania Zážitku v dohodnutom dátume a čase, nemá Držiteľ poukazu nárok na absolvovanie Zážitku v náhradnom termíne alebo náhradu vzniknutých nákladov a škôd.

VI. Platnosť poukazu

Platnosť Zážitkového poukazu je pevná a nie je možné ju predĺžiť, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade ich nevyužitia v rámci platnosti nemá Držiteľ poukazu nárok na vrátenie sumy za nevyužité služby.

VII. Reklamácia

V prípade, že Prevádzkovateľ služby neposkytol Držiteľovi poukazu čerpanie Zážitku špecifikovanom na Zážitkovom poukaze, Držiteľ poukazu je oprávnený Zážitok, resp. jeho neposkytnutú časť reklamovať u Prevádzkovateľa zážitku bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní, od zistenia vady.

Držiteľ poukazu je povinný v reklamácií uviesť detailný popis reklamovaného Zážitku, resp. jeho časti a kód poukazu, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje.

VIII. Súkromie

Držiteľ poukazu v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje uvedené v objednávkovom formulári (t.j. meno, priezvisko, adresa, tel. číslo a e-mail) dobrovoľne a slobodne. Osobné údaje budú použité Prevádzkovateľom na potreby uplatenia Zážitku ako aj na marketingové a reklamné účely Prevádzkovateľa.

Držiteľ poukazu súhlasí so zasielaním noviniek a informácií o Zážitkoch zo strany Prevádzkovateľa.

Držiteľ poukazu má právo kedykoľvek písomne alebo e-mailom požiadať o odvolanie súhlasov uvedených v tomto článku zmluvy.

IX. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia odo dňa ich súhlasu Držiteľom poukazu, ak nie je písomne dohodnuté inak.