Obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

 

Spotrebiteľská zmluva: zmluva uzavretá medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim


Prevádzkovateľ: spoločnosť SMOTORS s.r.o., Štúrova 72, 949 01 Nitra, Slovensko, IČO: 50768778, DIČ: 2120465655 prevádzkujúca internetový obchod www.EnjoyRacing.sk

 

Kupujúci: Fyzická, prípadne právnická osoba využívajúca služieb Prevádzkovateľa.

 

Držiteľ poukazu: Kupujúci prípadne tretia osoba, v prospech ktorej bol Zážitok zakúpený a ktorá môže čerpať Zážitok na základe Zážitkového poukazu.

 

Poskytovateľ služby: subjekt zabezpečujúci realizáciu Zážitku na základe predloženého Zážitkového poukazu v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, s ktorým má Prevádzkovateľ uzatvorenú platnú zmluvu o spolupráci. Poskytovateľ služby je tak zodpovedný za realizáciu Zážitku a prípadné ujmy, ktoré vzniknú počas jeho realizácie. Poskytovateľom služieb môže byť aj Prevádzkovateľ.

 

Zážitkový poukaz: je poukaz na Zážitok s unikátnym kódom a platnosťou oprávňujúci Držiteľa poukazu čerpanie Zážitku špecifikovaného v tomto poukaze. Neoddeliteľnou súčasťou Zážitkového poukazu sú priložené informácie a podmienky k realizácií Zážitku, ktorými je Obdarovaný povinný sa riadiť.

 

Darčeková poukážka: poukážka s unikátnym kódom a platnosťou oprávňujúca držiteľa poukazu uplatniť si zľavu v hodnote uvedenej na tejto poukážke na nákup Zážitku na stránke www.EnjoyRacing.sk

 

Zážitok: služba, ktorú ponúka Predávajúci za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach.

 

Spotrebiteľská zmluva uzavretá na diaľku: zmluva uzavretá medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (najmä využitím webového sídla Prevádzkovateľa, elektronickou poštou, telefonicky atď.) bez ich fyzickej prítomnosti.

 

Uzavretie zmluvy: objednávkou Kupujúceho sa rozumie návrh na uzavretie zmluvy. Zmluva je uzavretá okamihom záväzného súhlasu Prevádzkovateľa. Takýmto súhlasom sa rozumie potvrdenie objednávky Prevádzkovateľom.

 

Predmet zmluvy

 

Predmetom zmluvy je zabezpečenie realizáciu Zážitku ponúkaného prostredníctvom internetového obchodu www.EnjoyRacing.sk Prevádzkovateľom a záväzok Kupujúceho uhradiť dojednanú kúpnu sumu za objednaný Zážitok Prevádzkovateľovi.

 

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:


Dodať Zážitkový poukaz alebo Darčekovú poukážku špecifikovanú v internetovom obchode www.EnjoyRacing.sk v kúpnej cene a za podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.


Zabezpečiť realizáciu Zážitku podľa podmienok uvedených v jeho popise u Poskytovateľa služieb na základe preukázania sa Zážitkovým poukazom.


Prevádzkovateľ nezodpovedá za:


Oneskorené dodanie Zážitkového poukazu alebo Darčekovej poukážky zavinené doručovateľskou spoločnosťou (napríklad Slovenská pošta alebo kuriérska spoločnosť) alebo elektronickou poštou.

 

Práva a povinnosti kupujúceho

 

Kupujúci sa zaväzuje:


Zaplatiť za objednaný Zážitkový poukaz alebo Darčekovú poukážku kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 

Objednaný Zážitkový poukaz alebo Darčekovú poukážku prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek vád tieto bezodkladne oznámiť.


V prípade, že si Kupujúci objednaný Zážitkový poukaz alebo Darčekovú poukážku (na základe objednávky) neprevezme, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si Kupujúci objednaný Zážitkový poukaz alebo Darčekovú poukážku neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia.

Kupujúci môže zakúpenú darčekovú poukážku darovať tretej osobe - Držiteľovi poukazu. V takom prípade Kupujúci stráca nárok na čerpanie Zážitku a tento nárok prechádza na Držiteľa poukazu.

 

Kupujúci súhlasí s doručením faktúry v PDF formáte na e-mail uvedený v objednávke.

 

Kupujúci súhlasí so zasielaním noviniek na e-mail uvedený v objednávke. Novinky budú zasielané maximálne 1-krát mesačne.

 

Spôsob objednávania

 

Objednávanie je možné:

 

 

Uskutočnením objednávky Kupujúci súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami. Tá je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. Po zaslaní objednávky bude Kupujúcemu doručené potvrdenie o prijatí objednávky na uvedený e-mail. Zmluvný vzťah sa stáva právoplatným potvrdením objednávky Prevádzkovateľom.

 

Platobné podmienky

 

Všetky ceny uvedené na stránke www.EnjoyRacing.sk sú platné v okamihu objednania. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u Poskytovateľov zážitkov.

 

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim je súčasne daňovým dokladom, dodacím a záručným listom.

 

Možnosti doručenia a spôsobu platby za Zážitkový poukaz alebo Darčekovú poukážku ako aj presné ceny za tieto spôsoby doručenia a platby sú uvedené na stránke www.EnjoyRacing.sk a sú platné v okamihu objednania.

 

Prevzatie Zážitkového poukazu alebo Darčekovej poukážky Kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

Dodacie podmienky

 

Dodacia doba začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky pri platbe za tovar na dobierku. Pri ostatných spôsoboch platby začína plynúť dodacia doba odo dňa prijatia platby na účet Prevádzkovateľa.

 

Predpokladaná doba doručenia uvedená na stránke www.EnjoyRacing.sk pri konkrétnom spôsobe doručenia má informatívny charakter a nie je záväzná.

 

Rezervácia termínu realizácie Zážitku

 

Realizácia zážitku je možná na základe žiadosti o rezerváciu termínu. Rezervácia, ako aj realizácia Zážitku je možná len v rámci platnosti Zážitkového poukazu.


Žiadosť o rezerváciu termínu Zážitku je Držiteľ poukazu povinný uskutočniť najneskôr 14 kalendárnych dní pred navrhovaným termínom, pokiaľ nie je v Zážitkovom poukaze uvedené inak.

 

Žiadosť o rezerváciu termínu je potrebné zaslať e-mailom na adresu info@enjoyracing.sk. Návrh rezervácie musí obsahovať kód Zážitkového poukazu, navrhovaný termín a čas realizácie a kontaktné údaje Držiteľa poukazu.

 

Prevádzkovateľ následne:

  • Po preverení možnosti realizácie Zážitku u Poskytovateľa služieb záväzne potvrdí Držiteľovi poukazu navrhovaný termín a zašle potrebné informácie k realizácií Zážitku ako presné miesto konania zážitku, pokiaľ je vopred dané a kontakt na Poskytovateľa služieb. Týmto sa rezervácia termínu považuje za záväznú.

  • V prípade, že v navrhovanom termíne nie je realizácia Zážitku možná, Držiteľovi poukazu navrhne náhradný termín. Po potvrdení tohto termínu Držiteľom poukazu mu Prevádzkovateľ zašle potrebné informácie k realizácií zážitku. Týmto sa rezervácia termínu považuje za záväznú.

alebo

  • Zašle na e-mailovú adresu Držiteľa poukazu kontaktné údaje na Poskytovateľa služieb pre dohodnutie termínu realizácie zážitku. Týmto sa rezervácia považuje za vybavenú a termín dojednaný s Poskytovateľom služieb za záväzný.

 

Záväznú rezerváciu je možné zmeniť najneskôr 14 dní pred termínom realizácie, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

Prevádzkovateľ prípadne Poskytovateľ služby má nárok na zmenu termínu záväznej rezervácie z dôvodu nepriaznivého počasia pre realizáciu Zážitku, technických príčin alebo iných nepredvídaných okolností, ktoré môžu narušiť bezpečnosť a realizovateľnosť Zážitku. V takomto prípade má Držiteľ poukazu nárok na absolvovanie Zážitku v náhradnom termíne. Držiteľ poukazu nemá nárok na kompenzáciu prípadne náhradu vzniknutých nákladov a škôd.

 

V prípade, že mal Držiteľ poukazu záujem o rezerváciu termínu v období uvedenom na sprievodnom liste, ale samotné zrealizovanie nebolo z technických príčin možné až do vypršania platnosti Zážitkového poukazu, má Držiteľ poukazu nárok na bezplatné predĺženie platnosti poukazu.

 

Realizácia Zážitku

 

Držiteľ poukazu je povinný dostaviť sa na miesto konania Zážitku v dohodnutom dátume a čase.

 

Držiteľ poukazu sa na mieste preukáže Zážitkovým poukazom, ktorý odovzdá Poskytovateľovi služieb, prípadné ním poverenej osobe. Na základe predloženého Zážitkového poukazu bude Držiteľovi poukazu umožnené absolvovanie Zážitku.

 

V prípade, že Držiteľ poukazu prípadne ďalšie osoby s ním prítomné pred alebo počas absolvovania Zážitku nedodržia podmienky uvedené v popise Zážitku, nedodržia pokyny inštruktorov, prípadne iných zodpovedných osôb poverených Poskytovateľom služieb, budú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, má Poskytovateľ služieb nárok na zrušenie alebo prerušenie realizácie Zážitku bez nároku na absolvovanie Zážitku v náhradnom termíne alebo náhradu vzniknutých nákladov a škôd.

 

V prípade nedostavenia sa Držiteľa poukazu na miesto konania Zážitku v dohodnutom dátume a čase, nemá Držiteľ poukazu nárok na absolvovanie Zážitku v náhradnom termíne alebo náhradu vzniknutých nákladov a škôd.

 

Platnosť poukazu

 

Platnosť Zážitkového poukazu je 12 mesiacov od dátumu vystavenia, pokiaľ nie je uvedené inak.

 

Platnosť Darčekovej poukážky je 6 mesiacov od dátumu vystavenia, pokiaľ nie je uvedené inak.

 

Platnosť Zážitkového poukazu a Darčekovej poukážky je pevná a nie je možné ju predĺžiť, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade ich nevyužitia v rámci platnosti nemá Kupujúci alebo Držiteľ poukazu nárok na vrátenie sumy za nevyužité služby.

 

Výmena Zážitkového poukazu

 

Kupujúci prípadne Držiteľ poukazu má nárok na výmenu Zážitkového poukazu za iný Zážitkový poukaz z ponuky uvedenej na stránke www.EnjoyRacing.sk. Výmena je možná za iný poukaz v rovnakej alebo nižšej cene ako cena pôvodného poukazu v čase jeho zakúpenia. V prípade záujmu o výmenu za poukaz vo vyššej cene Kupujúci, prípadne Držiteľ poukazu uhradí rozdiel medzi týmito cenami.

 

Pre výmenu poukazu je nutné zaslanie požiadavky na e-mail info@enjoyracing.sk s uvedeným kódom pôvodného Zážitkového poukazu a presnú špecifikáciu požadovaného Zážitkové poukazu. Nový poukaz bude vystavený s platnosťou do dátumu uvedeného v pôvodnom Zážitkovom poukaze.

 

Uplatnenie Darčekovej poukážky

 

V prípade, že Kupujúci alebo Držiteľ poukazu je držiteľom Darčekovej poukážky, má možnosť uplatnenia si zľavy vo výške uvedenej na poukážke prostredníctvom internetového obchodu www.EnjoyRacing.sk

 

Reklamácia

 

Reklamáciu objednaného Zážitkového poukazu, Darčekového poukazu alebo realizácie Zážitku je nutné urobiť bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní, od zistenia vady písomne, prípadne e-mailom na adresu info@enjoyracing.sk.

 

Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu je povinný v reklamácií uviesť detailný popis vady a kód poukazu, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje.

 

Prevádzkovateľ je povinný do 30 dní od doručenia reklamáciu vyriešiť. V prípade zamietnutia reklamácie je povinný zaslať písomné vyjadrenie poštou, prípadne e-mailom Kupujúcemu, resp. Držiteľovi poukazu.

 

V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu právo na kompenzáciu, zľavy, prípadne odstúpenie od zmluvy.

 

Storno objednávky

 

V zmysle § 9 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. je Kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od dodania tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné. Toto písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy je nutné zaslať spolu so Zážitkovým poukazom alebo Darčekovou poukážkou, dokladom o jeho kúpe a číslom účtu, na ktorý má byť vrátená suma poukázaná.

 

Prevádzkovateľ je povinný vrátiť plnú sumu za tovar do 14 kalendárnych dní od doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy, spolu s potrebnými náležitosťami. V prípade vrátenia tovaru Kupujúcim v zákonnej lehote náklady na vrátenie tovaru hradí Kupujúci.

 

V prípade, že Kupujúci chce od zmluvy odstúpiť po uplynutí 14 dní od doručenia, je možné vrátiť Zážitkový poukaz alebo Darčekovú poukážku do 30 dní od jej doručenia. V takomto prípade bude Kupujúcemu účtovaný storno poplatok vo výške 15% z celkovej hodnoty, minimálne však vo výške 15 Eur. O túto sumu bude znížená suma zaslaná na účet Kupujúcemu.

 

Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia zmluvných povinností Kupujúcim, resp. v prípade nemožnosti realizácie objednaného zážitku zo strany Poskytovateľa služby.

 

Kupujúci alebo Držiteľ poukazu môže odstúpiť od zmluvy v prípade nemožnosti realizácie objednaného Zážitku zo strany Poskytovateľa služby alebo Prevádzkovateľa. V takomto prípade má Kupujúci alebo Držiteľ poukazu nárok na:

  • Vrátenie plnej výšky kúpnej ceny daného Zážitku. V takomto prípade je Prevádzkovateľ povinný do 14 kalendárnych dní zaslať túto čiastku na účet Kupujúceho alebo Držiteľa poukazu.

alebo

  • Výmenu za iný Zážitkový poukaz v rovnakej alebo nižšej cene ako cena daného Zážitkového poukazu v čase jeho zakúpenia. V prípade záujmu o výmenu za Zážitkový poukaz vo vyššej cene Kupujúci alebo Držiteľ poukazu uhradí rozdiel medzi týmito cenami.

 

Súkromie

 

Firma SMOTORS s.r.o. ako Prevádzkovateľ internetového obchodu www.EnjoyRacing.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu www.EnjoyRacing.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie Kupujúceho alebo Držiteľa poukazu kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

 

Záverečné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky platia odo dňa ich súhlasu Kupujúcim, ak nie je písomne dohodnuté inak.