Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 ods. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) je spoločnosť SMOTORS s.r.o., IČO: 50 768 778 so sídlom Štúrova 72, 949 01 Nitra, Slovenská republika (ďalej len "správca").

 2. Kontaktné údaje správcu sú
  • adresa: Štúrova 72, 949 01 Nitra, Slovenská republika
  • email: info@enjoyracing.cz
  • telefón: +421 903 121 373
 1. Osobné údaje sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, polohové údaje, sieťový identifikátor alebo jeden alebo viaceré špecifické prvky fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychologickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

 2. Správca nemenoval splnomocnenca pre ochranu osobných údajov.

 

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 1. Správca spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia vašej objednávky alebo rezervácie

 2. Správca spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo rezervácie.

 

III. Právny dôvod a účel spracúvania osobných údajov

 1. Právnym dôvodom spracúvania osobných údajov je:
  • plnenie zmluvy alebo rezervácie medzi vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávnený záujem správcu poskytovať priamy marketing (predovšetkým zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  • váš súhlas so spracúvaním na účely priameho marketingu (predovšetkým zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z.z., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracúvania osobných údajov je:
  • vybavenie vašej objednávky alebo rezervácie a plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri objednávke alebo rezervácii sú požadované osobné údaje nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky alebo rezervácie (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutným požiadavkom na uzatvorenie a plnenie zmluvy alebo rezervácie, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany správcu plniť, zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

 

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
  • po dobu nevyhnutnú k vykonaniu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 1. po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie však 10 rokov, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V. Prijímatelia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Prijímatelia osobných údajov sú osoby:
  • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
  • zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  • zabezpečujúce marketingové služby.
 1. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretích krajín (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Prijímatelia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • právo namietať proti spracúvaniu podľa čl. 21 GDPR a
  • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • právo odvolať súhlas so spracúvaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba osoby, ktoré sú ním poverené.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára alebo potvrdením rezervácie potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň vám zašle novú verziu týchto podmienok na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2024.